close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 •  

  ZAPISY

  na wizytę w Konsulacie

  w sprawie Karty Polaka odbywają się telefonicznie

  w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do wyczerpania limitów miejsc

  pod numerami:

   

  tel. (+380) 432 507 411

  tel. (+380) 432 507 412

  tel. (+380) 432 507 413

   

  Po uzyskaniu połączenia telefonicznego należy wybrać tonowo opcję językową "1" - język polski, a następnie należy wybrać "2" - sprawy Karty Polaka i polonijne.

   

  Wydawanie Kart Polaka:

  wtorek 13.00, 14.00, 15.00

  środa 9.00, 10.00, 11.00

   

  W każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywają się dyżury konsula
  (w tym w sprawie Karty Polaka) w Centrum Polsko-Ukraińskim na Uniwersytecie w Chmielnickim
  .
  Zapisy na dyżur konsularny w Chmielnickim odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca
  od godz. 9:00 do wyczerpania limitów miejsc

  pod wyżej wymienionymi numerami telefonu

   

  W każdy drugi czwartek miesiąca odbywają się dyżury konsula
  (w tym w sprawie Karty Polaka) w Domu Polskim w Żytomierzu
  .

  Zapisy na dyżur konsularny w Żytomierzu odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca
  od godz. 9:00 do wyczerpania limitów miejsc

  pod wyżej wymienionymi numerami telefonu

   

  winnica.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

   

  Uwaga! Informujemy, że konsulat nie współpracuje z żadnymi osobami lub podmiotami w celu zapisu na spotkanie ws. Karty Polaka.

   

  I N F O R M A C J A

  w sprawie Karty Polaka

   

  W związku z wejściem w życie ustawy o Karcie Polaka z dn. 7.09.2007r. (Dz.U. z 2007r., nr 180, poz. 1280) – uprzejmie informujemy zainteresowanych obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia, że od dnia 29 marca 2008r. jest możliwość składania wniosków o przyznanie Karty Polaka.

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego.

   

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

   

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR, bądź posiadającej status bezpaństwowca w jednym z tych krajów i spełni łącznie następujące warunki:

   

  •  Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość  języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów;
  • W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
  • Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie

  albo

  przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej na Ukrainie, potwierdzające aktywne zaangażowanie

  w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

  Karta Polaka może być przyznana także osobie, której pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone zgodnie

  z przepisami ustawy dnia 9.11.2000r. o repatriacji (Dz.U. nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami).

   

  Komu nie może zostać przyznana Karta Polaka?

   

  Osobie która posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej (posiada kartę stałego pobytu). Nie mogą uzyskać Karty Polaka osoby repatriowane (przesiedlone), z terytorium Polski na mocy umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z republikami radzieckimi Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz z ZSRR, do jednego z tych państw.  

   

  UWAGA!

  Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje polskiego obywatelstwa, nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce. Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

   

  Wnioski o przyznanie Karty przyjmuje konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (obwody: chmielnicki,­ żytomierski, winnicki).

  Sposób wypełnienia wniosku pokazany jest w zamieszczonym dalej przykładowym formularzu, wraz ze szczegółowymi objaśnieniami.

   

  UWAGA!

  Nie ma żadnych opłat związanych z procesem przyznawania Karty Polaka!

   

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed Konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie potrzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

   

  Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów).

   

  Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;

   

  Wnioskodawca w rozmowie przed konsulem zeznał nieprawdę lub zataił prawdę lub w celu użycia jako autentyczny, podrobił lub przerobił dokument albo użył takiego dokumentu jako autentycznego;

   

  Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę   w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw;

   

  Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu).

   

  Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku  publicznego RP;

   

  Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

   

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: