close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • We wszystkich sprawach konsularnych i wizowych dot. podróży do Polski, pobytu lub pracy w RP oraz związanych z Kartą Polaka należy kontaktować się wyłącznie z polskimi placówkami konsularnymi na Ukrainie oraz Wydziałem Konsularnym Ambasady RP.

   

   

  Informacja w sprawie udzielania odpowiedzi na zapytania interesantów
   

  Konsulat Generalny RP w Winnicy uprzejmie  informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (w tym otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2  oraz art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).


  Treść korespondencji kierowanej na adres konsulatu powinna zawierać wskazanie:
  - imienia i nazwiska osoby, od której pochodzi;
  - adresu tej osoby;
  - przedmiotu sprawy, której dotyczy.


  Ponadto informujemy, że konsulat nie odpowiada na zapytania e-mail, na które odpowiedź można znaleźć na stronie internetowej placówki.

   

  * * *

  Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na liczbę wpływających wiadomości poczty elektronicznej i listów Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy nie ma możliwości:


  1. udzielania odpowiedzi na korespondencję, która nie zawiera imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (korespondencyjnego) nadawcy;
  2. reagowania na korespondencję zawierającą pytania, odpowiedzi na które dostępne są na stronie internetowej http://www.winnica.msz.gov.pl ;
  3. udzielania pomocy technicznej przy rejestracji wniosków wizowych;
  4. przyjmowania wniosków wizowych drogą elektroniczną, pocztową lub telefaksową;
  5. pośredniczenia w przekazywaniu dokumentów osobom ubiegającym się o wizy.

   

  Dokumenty potwierdzające cel wyjazdu itp. należy przesyłać bezpośrednio osobom zainteresowanym uzyskaniem wizy, które powinny dołączyć je do wniosku wizowego.

   

  * * *

   

  I N F O R M A C J A

   

  Od 15 września 2011 roku złożenie wniosku wizowego w każdym polskim urzędzie konsularnym, musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego, zarówno o wizę Schengen jak i krajową. Dostęp do rejestracji internetowej znajduje się pod adresem: http://www.e-konsulat.gov.pl/. Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania wniosków w formie elektronicznej.  

   

  PRAWO OSÓB DO INFORMACJI

   

  Centralny organ techniczny krajowego systemu informatycznego – Komendant Główny Policji

   

  COT KSI – centralny organ techniczny krajowego systemu informatycznego jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, w zakresie wykorzystywania danych poprzez krajowy system informatyczny (ksi), przetwarzanych w systemie informacyjnym schengen (sis) oraz wizowym systemie informacyjnym (vis).

   

  Prawo do informacji

   

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

   

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

   

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

  - czy zbiór istnieje,

  - od kiedy dane są przetwarzane,

  - jakie jest źródło pozyskania danych,

  - w jaki sposób dane są udostępniane,

  - jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,

  - w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

   

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

   

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemie informacyjnym Schengen lub wizowym systemie informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres:

   

   

  Centralny organ techniczny KSI

  Komenda Główna Policji

  Ul. Puławska 148/150

  02-624 warszawa

  Polska

   

  Wniosek powinien zawierać:  

  1.imię i nazwisko składającego wniosek;

  2.numer pesel (jeżeli osoba posiada);

  3.obywatelstwo;

  4.datę i miejsce urodzenia;

  5.miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

  6.przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

  7.podpis osoby składającej wniosek.

   

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

   

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (dz. u.z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

   

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

   

  - pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

  - pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

  - pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

   

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych

   

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

  1.ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

  2.zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  3.zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

  4.istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  Prawo do wniesienia skargi

  Każda osoba, której dane są przetwarzane w systemie informacyjnym Schengen lub wizowym systemie informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

   

   

   

  Adres do korespondencji:

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

  Polska

  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

  http://www.giodo.gov.pl

   

  Akty prawne:

  - Konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do układu Schengen z dnia

   14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w  sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (dz. urz. u.e. l 239 z 22.09.2000 r., z późn. zm.);

   

  - rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (vis) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie vis) (dz. urz. UE l 218 z 13.8.2008 r. str. 60-81, z późn. zm.);

  - rozporządzenie (we) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (sis ii); (dz. urz. ue l 381 z 28.12.2006r.);

  - decyzja rady 2007/533/wsisw z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (sis ii) (dz. urz. UE l 205 z 2007 r.)

  - decyzja komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (vis) (dz. urz. UE l 236 z 27.01.2010 r.);

  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

  - ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale rzeczypospolitej polskiej systemie informacyjnym Schengen oraz wizowym systemie informacyjnym (dz. u. z 2007 r. nr 165, poz. 1170, z późn. zm.);

  - system informacyjny Schengen. przewodnik „Korzystanie z prawa dostępu”

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: