close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOMUNIKATY

 • 31 marca 2017

  Komunikat w związku z wprowadzeniem stanu wojennego na części terytorium Ukrainy


  Informujemy, że postanowieniem Prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki z dnia 26 listopada 2018 r., zatwierdzonym przez Radę Najwyższą Ukrainy, wprowadzono na części terytorium Ukrainy stan wojenny. Ma on obowiązywać 30 dni w obwodach: charkowskim, chersońskim, czernihowskim, donieckim, ługańskim, mikołajowskim, odeskim, sumskim, winnickim oraz zaporoskim.

   

  W związku z wprowadzeniem stanu wojennego na wymienionym obszarze mogą zostać ograniczone prawa i wolności obywatelskie. Może to oznaczać ograniczenie swobody poruszania się, wolności słowa, zakaz zgromadzeń oraz zmiany zasad dotyczących wjazdu i wyjazdu z terytorium Ukrainy. Zalecamy w związku z tym śledzenie komunikatów na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasady RP w Kijowie, Konsulatów Generalnych RP na terytorium Ukrainy, w których będą podawane aktualne informacje dotyczące wjazdu i pobytu cudzoziemców.

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:


  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.


  2. Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.


  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
  i placówkach zagranicznych.


  Dane kontaktowe IOD:
  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
  adres e-mail: iod@msz.gov.pl


  4. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.  


  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.


  6. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.


  7. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.


  8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.


  9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.


  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:


  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

    

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z planem zamówień na 2018 rok
   
  Komunikat dot. pożaru w składach amunicji w Kalinówce

   

  26 września w Kalinówce (30 km. od Winnicy) wybuchł pożar jednego z największych składów amunicji na Ukrainie.

   

  Ewakuowano ok. 30 tys. mieszkańców z 10-kilometrowej strefy zagrożenia. Droga międzynarodowa Żytomierz-Winnica (M21) jest nieprzejezdna. Przestrzeń powietrzna nad Kalinówką – w promieniu 50 km – jest zamknięta. Pociągi kursują zmienionymi trasami, opóźnienia dochodzą do 5 godz. Trwa gaszenie pożaru.

   

  Zasady wwozu produktów żywnościowych do Polski (UE)

   

  Szanowni Państwo,

  Przypominamy o ograniczeniach dotyczących wwozu na teren Rzeczypospolitej Polskiej niektórych produktów spożywczych.

   

  Ograniczeniom podlegają następujące kategorie produktów:

  1. Małe ilości mięsa i mleka oraz produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych).

  Wwożenie lub wysyłanie do UE osobistych przesyłek zawierających mięso, mleko, produkty mięsne i przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych) dozwolone jest jedynie pod warunkiem, że pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę.

  2. Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalna żywność wymagana ze względów medycznych.

  Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalną żywność wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

  - pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:

  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

  - pochodzą one z innych krajów innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:

  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu otwarcia;
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

  3. Specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych.

  Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające specjalną karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

  - pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łaczna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:

  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

  - pochodzą one z innych krajów innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łaczna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:

  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

  4. Małe ilości produktów rybołówstwa przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi.

  Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, że:

  - ryby świeże są wypatroszone;

  - waga produktów rybołówstwa, na osobę, nie przekracza 20 kilogramów lub wagi jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa.

  Ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii.

  5. Małe ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi.

  Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki jedynie pod warunkiem, że:

  - pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę,

  - pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę.

  Należy zauważyć, że dozwolone jest wwożenie małych ilości produktów pochodzenia zwierzęcego należących do kilku z pięciu powyższych kategorii (ust. 1–5), pod warunkiem że spełnione są warunki określone we wszystkich stosownych ustępach.

  6. Większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego.

  Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów zwierzęcych jedynie wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, które obejmują:

  - wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim urzędowym świadectwie weterynaryjnym WE;

  - przedstawienie towarów, razem z właściwą dokumentacją, w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE.

  7. Zwolnione produkty pochodzenia zwierzęcego.

  Przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania do następujących produktów:

  - chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze) niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;

  - suplementy żywnościowe, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

  - ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne;

  - oliwki nadziewane rybami;

  - makarony niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;

  - buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

  - wszelkie inne produkty spożywcze niezawierające świeżego lub przetworzonego mięsa lub produktów mleczarskich i zawierające mniej niż 50 proc. przetworzonych produktów jajecznych lub produktów rybołówstwa.

  8. Produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskane z gatunków chronionych.

  W przypadku niektórych gatunków chronionych mogą występować dodatkowe ograniczenia. Na przykład w przypadku kawioru z ikry gatunków jesiotra, ograniczenie wagowe wynosi 125 gramów na osobę.

  Dokładaną informację w innych językach znajdą Państwo również na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii.

   

  W związku z wejściem w życie od 11 czerwca 2017 r. przepisów znoszących obowiązek posiadania wizy Schengen dla obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne od 31 maja Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych oraz polskie urzędy konsularne na Ukrainie nie będą przyjmowały wniosków wizowych na wizy Schengen na podstawie paszportów biometrycznych w przypadku gdyby wizy miały się rozpoczynać po 10 czerwca 2017 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: