close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Podstawowe informacje dotyczące paszportów i paszportów tymczasowych

   

  Zasady wydawania dokumentów paszportowych zostały określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 268). Zgodnie z art. 43 ust. 1 wymienionej ustawy, paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul.

   

  Paszport jest ważny:

  • 10 lat - dla osób powyżej 13 roku życia,

  • 5 lat - dla dzieci do 13 roku życia.

   

  Paszport wydawany jest na jedną osobę. Do paszportu obecnie nie wpisuje się dzieci.

   

  Utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej). 

   

  W dniu 17 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2012 r., poz. 1415). Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr  143, poz. 1027, z późn. zm.) ma na celu udoskonalenie obsługi paszportowej obywatela polskiego.

   

  Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy („Paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul”), w warunkach konsularnych możliwe jest przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym. Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu (biometrycznego) w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania - powinna uwzględnić m.in. że odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

   

  Ustawa z dn. 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych z uwzględnieniem najnowszych zmian (format PDF).

   

  W razie dodatkowych wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

   

  1.  Czy wybierając się do konsulatu - w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu (paszportu tymczasowego) - mam zabrać ze sobą również odpis polskiego aktu urodzenia i odpis polskiego aktu małżeństwa?  Czy mogą być potrzebne?

   

  Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia jest wymagany do sprawy paszportowej osoby, która nie posiada numeru PESEL.

   

  Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa jest wymagany od osoby, która zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa za granicą. Ponadto dokument ten składa osoba, która nie posiada numeru PESEL - bez względu na to, czy nastąpiła zmiana jej nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nazwisko nie uległo zmianie (dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn). 

   

  Dokumenty te mogą być również wymagane, gdyby okazało się, że należy wyjaśnić ew. wątpliwości w zakresie danych osobowych lub gdyby wystąpiły np. rozbieżności danych w dokumentacji paszportowej i w centralnej ewidencji paszportowej. Zatem zabranie ze sobą w/w dokumentów może być przydatne. 

   

  2. Czy wniosek o wydanie paszportu można do konsulatu przesłać pocztą? Czy można wystąpić o paszport przez pełnomocnika?

   

  Nie ma możliwości przesłania wniosku paszportowego pocztą (ani przy wykorzystaniu usługi innego operatora przewozowego, np. kuriera). Wniosek o wydanie paszportu, po uprzednim zarejestrowaniu się na wizytę paszportową w konsulacie, należy złożyć w konsulacie osobiście.

   

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice (lub odpowiednio - ustanowieni przez sąd opiekunowie).

   

  Nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do złożenia wniosku o paszport (lub paszport tymczasowy).

   

  3. Czy można złożyć wniosek o wydanie paszportu w dowolnym polskim konsulacie?

   

  Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie konsularnym. Należy pamiętać, iż w tym samym urzędzie odbiera się nowy paszport.

   

  4. Czy istnieje możliwość odbioru paszportu przez pełnomocnika?

   

  Nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu (paszportu tymczasowego). Paszport odbiera się osobiście, przedkładając do anulowania dotychczasowy dokument paszportowy. Paszport małoletniego odbiera jeden z rodziców (lub ustanowionych przez sąd opiekunów). Rodzic odbierający nowy paszport małoletniego okazuje swój paszport (lub odpowiednio dowód osobisty) i przedkłada do anulowania dotychczasowy dokument paszportowy dziecka. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest natomiast przesłanie paszportu z wykorzystaniem usług operatora pocztowego lub przewozowego na adres pobytu za granicą wskazany przez wnioskodawcę. W takim przypadku konieczne jest jednak wcześniejsze zwrócenie się przez wnioskodawcę z wnioskiem o doręczenie paszportu właśnie w taki sposób i złożenie pisemnej rezygnacji z weryfikacji danych biometrycznych zawartych w paszporcie. Koszt przesyłki pokrywa wnioskodawca.

   

  5. Utraciłem paszport/ paszport tymczasowy. Co należy zrobić?

   

  Osoba, która utraciła paszport (paszport tymczasowy) jest obowiązana niezwłocznie  zawiadomić o tym organ paszportowy. (Za granicą organem paszportowym jest konsul).

   

  Złożenie zawiadomienia w konsulacie o utracie paszportu oznacza, iż dokument ten traci ważność z dniem zawiadomienia konsula o utracie paszportu. Konsul w pierwszej kolejności ustala tożsamość osoby składającej zawiadomienie, następnie niezwłocznie wprowadza do ewidencji paszportowej informację, iż paszport tej osoby utracił ważność z dniem złożenia zawiadomienia konsulowi w tej sprawie. Tę informację konsul niezwłocznie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych.

   

  Uwaga: jeśli osoba odnajdzie paszport, którego utratę zgłosiła w konsulacie, powinna niezwłocznie ten dokument zwrócić do organu paszportowego.

   

  6. Czy konsul może przyjąć do sprawy wydania paszportu zagraniczny akt urodzenia, jeśli osoba, której  dotyczy wniosek, nie posiada numeru PESEL?

   

  Nie ma takiej możliwości.

   

  7. Czy konsul może wcześniej wystąpić  o nadanie numeru PESEL, zanim zostanie złożony wniosek o wydanie paszportu?

   

  Nie może, gdyż o nadanie numeru PESEL konsul występuje jedynie w związku z realizacją sprawy paszportowej danej osoby.  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: