close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SKARGI I WNIOSKI

 • 17 lutego 2017

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Konsulacie Generalnym RP w Winnicy odbywa się według zasad określonych w Zarządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych Nr 17 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych, wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  - Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

   

  Przedmiotem skarg wnoszonych do KG RP w Winnicy mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez pracowników placówki.

   

  Przedmiotem wniosków wnoszonych do KG RP w Winnicy mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania placówki, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

   

  Uwaga

  Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz   § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

   

   

  Sposoby wnoszenia skarg i wniosków

   

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:

   

   § 8.1. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

   

  § 8.2. Jeżeli z treści Skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

   Skargi i wnioski można składać:

   

  1. Pocztą na adres:
  Konsulat Generalny RP w Winnicy

  ul. Owodowa 51

  21050 Winnica

  Ukraina

   

  2. Faksem na numer 0038/ 0432-507-414

   

  3. Pocztą elektroniczną na adres:  winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego.

   

  4. Ustnie do protokołu. Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w środy, w godz. od 8:15 do 9:15 w Konsulacie Generalnym RP w Winnicy przy ul. Owodowa 51 po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną  (tel. 0038/0432-507-411, 507-412, 507-413).

  • UWAGA: Ze względu na obowiązujące w konsulacie  zasady wprowadzania gości uprzejmie prosimy osoby zainteresowane osobistym złożeniem skargi do protokołu o kontakt telefoniczny przynajmniej jeden dzień przed planowanym spotkaniem.

   5. Pismem złożonym osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Winnicy przy ul. Owodowa 51 w godzinach pracy, tj. 8:15 - 16:15 – prosimy o zgłoszenie się w Punkcie Ochrony przy wejściu.

   

  Konsul Generalny RP w Winnicy  lub w zastępstwie imiennie wyznaczony przez niego pracownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 8:15 – 9:15 w Konsulacie Generalnym RP w Winnicy, przy ul. Owodowa 51, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (tel. 0038/0432-507-411, 507-412, 507-413).


   

  Elementy skargi

   

  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy - w tym:

  • informację na temat danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,
  • wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,
  • podanie czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,
  • załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili lub pism kierowanych do konsulatu, kopie odpowiedzi otrzymanych od konsulatu, kopie dokumentów itp.,
  • w przypadku składania skargi w interesie innej osoby warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

  Terminy

   

  Art. 237 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.):

  Organ właściwy do załatwienia skargi  powinien załatwić ją bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

   

   


  Dane kontaktowe

   

  Konsulat Generalny RP w Winnicy

  ul. Owodowa 51

  21050 Winnica

  Ukraina

  Tel. 0038-0432/507-411, 507-412, 507-413

  Fax nr 0038-0432/507-414

   

  Informacje na temat procedury skargowo-wnioskowej można uzyskać:

  - kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej: winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  - dzwoniąc na numer telefonu: 0038-0432/507-411, 507-412, 507-413

   


  Skargi na organy ukraińskie

   

  Uprzejmie informujemy, że Konsulat Generalny RP w Winnicy nie rozpatruje skarg na organy ukraińskie.

   

  Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków określone w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczą wyłącznie polskich organów. Przepisy te nie mogą być stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem Ministra Spraw Zagranicznych lub kierowników polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, skarg na organy państw obcych oraz próśb polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw o podjęcie interwencji wobec tych organów.

   

  Stosowanie wobec tej grupy spraw tych samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe, ponieważ polskie organy nie nadzorują funkcjonowania organów państwa przyjmującego i w związku z tym nie mogą zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określonych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw.

   

  Polskie urzędy konsularne nie mają ponadto wpływu na terminy załatwiania poszczególnych spraw przez organy państw obcych.

   


   

  Ponowne rozpatrywanie decyzji wizowych

   

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 roku z późniejszymi zmianami, określającą zasady i warunki wjazdu i pobytu na terytorium RP cudzoziemców oraz właściwość organów w tych sprawach, decyzja w sprawie wydania wizy cudzoziemcowi za granicą lub odmowy jej wydania należy do wyłącznej kompetencji właściwego konsula

   

  Z powyższego wynika, że konsul jest jedynym uprawnionym organem do podejmowania decyzji w sprawach wiz dla cudzoziemców przebywających za granicą, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma możliwości uchylenia, zmiany lub przesłania polecenia ponownego rozpatrzenia decyzji konsula w kwestiach wizowych.

   

  Od decyzji wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania/unieważnieniu/cofnięciu wizy krajowej do organu, który wydał decyzję (podstawa prawna: art.37 ust. 4 pkt. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r.  Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: